Aile Eğitim Programı Nedir? Amaçları İçeriği ve İşleyişi

0
920

Bu yazıda geçen Aile Eğitim Programı AEP kısaltmasıyla kullanılacaktır. AEP ülkemizde 2009 yılında “Aile Eğitim İhtiyaç Analizi Projesi” ile gündeme gelmiştir.

Aile Eğitim Programının Amacı Nedir?

AEP ülkemizde sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşması için ailelerin;

 • eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmalarına,
 • aile içi süreçlerini işlevselleştirerek aile yaşam kalitelerinin artmasına,
 • sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine ve
 • karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Aile Eğitim Programı
Aile Eğitim Programı

Aile Eğitim Programının Modülleri İçeriği Nedir?

Aile Eğitim Programı (AEP) ailelerin, aile eğitimiyle ilgili temel ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilmiş, 5 alanda toplam 26 modülden oluşmaktadır.

Aile Eğitim ve İletişimi Alanı

Aile Eğitim ve İletişimi alanında yer alan modüllerle, aile hayatını bütüncül ve güce dayalı bir anlayışla ele almak, yaşamın farklı dönemlerinde yaşanabilecek sorunlar hakkında bilgi vermek ve bu sorunların çözümüne hizmet edecek farkındalık ve becerileri kazandırmak, aile kurma ve aile olma sürecinde problem ortaya çıkmadan önce yapılan müdahaleler aracılığıyla toplumsal yararı yüksek, zararı önleyici bir hareketi yaşama geçirmek amaçlanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan programda yer alan modüller şunlardır:

 1. Hayatın İlk Çeyreği (0-18 Yaş Gelişimi)
 2. Evlilik ve Aile Hayatı
 3. Aile Yaşam Becerileri
 4. Okul ve Aile
 5. Üstün Yetenekli Çocuklar ve Aileleri

 

Hukuk Alanı

 

Hukuk alanında yer alan modüllerle, yaşamsal pratiğin aile için en çok gerektirdiği hukuk bilgisini en sade ve anlaşılır dilde aktarmak, bu sayede hak ve ödevlerinin farkında aile bireyleri oluşmasını desteklemek ve nihayetinde daha az ihtilaf ve daha çok uzlaşı sağlanmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan programda yer alan modüller şunlardır:

 1. Hukuk Okuryazarlığı
 2. Kişi Hakları
 3. Aile Hukuku
 4. İş Hayatı ve Hukuk
 5. Özel Gereksinim Grupları

 

İktisat Alanı

 

İktisat alanında yer alan modüllerle, aile yaşamının en önemli bileşenlerinden biri olan iktisadi süreçlerle ilgili ailelere farkındalık kazandırmak, ailelerin mevcut iktisadi kaynaklarını verimli ve etkili kullanabilmesini sağlamak ve küçük girişimler konusunda temel bilgileri edinmesini temin etmek, harcama ve tüketimlerini ihtiyaca uygun olarak yapabilmelerine katkıda bulunmak, tasarruf alışkanlığını kazanarak çevreye karşı duyarlı bir yaşam sürebilmelerini desteklemek amaçlanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan programda yer alan modüller şunlardır:

 1. Aile Bütçesi ve Kaynak Yönetimi
 2. Finansal Okuryazarlık
 3. Enerji Tasarrufu
 4. Aile ve Alışveriş
 5. Küçük (Mikro Ölçekli) İşletme Girişimciliği

 

Medya Alanı

 

Medya alanında yer alan modüllerle, aile üyelerinin ve aile olmaya aday bireylerin medya karşısında hem “bilişsel” hem “duyuşsal” hem de “estetik” ve “etik” açıdan donanımlı ve güçlü olabilmelerini sağlamak, medya imkânlarından en üst seviyede faydalanmalarına ve gelebilecek zararları da en aza indirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmalarına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan programda yer alan modüller şunlardır:

 1. Medyayı Tanımak
 2. Medyayı Kavramak
 3. Bilinçli Medya Kullanımı
 4. Aile ve İnternet

 

Sağlık Alanı

 

Sağlık alanında yer alan modüllerle, tıp bilimini kullanarak aile sağlığını korumaya ve geliştirmeye, dolayısıyla ailenin ömrünü uzatmaya ve yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Ailenin sağlığını iyileştirerek; toplum sağlığını iyileştirmek hastalıklarla daha etkin savaşmak, sağlık maliyetlerini en aza indirerek ve verimliliği artırarak daha güçlü toplum hâline gelmek diğer amaçlardır. Bu amaçlarla oluşturulan programda yer alan modüller şunlardır:

 1. Sağlık Okuryazarlığı
 2. Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma
 3. Çocuk ve Ergen Sağlığı
 4. Üreme Sağlığı ve Sağlıklı Annelik
 5. Yaşlı Sağlığı
 6. İlk Yardım
 7. Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma

Aile Eğitim Programının İşleyişi Nedir?

 • Türkiye genelinde T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile protokol imzalamış kurumlar bulunmaktadır. Bu kurumlar kendi etki/yetki alanlarında AEP eğitimleri tasarlar ve uygular.
 • Ayrıca 30 Kasım-06 Aralık 2012 tarihinde “Aile Eğitim Programı Uygulama ve Yaygınlaştırma Projesi 2012” kapsamında “Formatör” sertifikası almaya hak kazanmış formatörler de AEP eğitimleri düzenleyebilirler.
 • Eğitimlere katılmak isteyen bireyler AEP web sitesinde ya da uygulayıcı kurumlara müracaat ederek açılan eğitimlere katılabilirler. Ayrıca bireyler gerek AEP İnternet sitesinden gerekse uygulayıcı kurumlarından ihtiyaç duydukları eğitimlerin açılması konusunda da talepte bulunabilirler.
 • Bütün AEP eğitimleri ve katılımcılara sunulan eğitim materyalleri ücretsizdir. Eğitim içeriklerinin tamamına ve eğitimlerde kullanılmak üzere geliştirilmiş materyallere, AEP İnternet sitesinden de erişilebilir. Arzu eden bireyler bu zengin kaynaktan da yararlanabilir.

Aile Eğitim Programını Kimler Uygulayabilir?

 Kurumlar

Hâlihazırda ailelere yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri farklı kurumlar tarafından çeşitli şekillerde uygulanmaktadır. AEP’nin doğrudan uygulamalarını yapabilecek veya işbirliği yapılabilecek başlıca kurum ve kuruluşlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Sivil Toplum Kuruluşları: AEP’nin ana platformlarından biri sivil toplum kuruluşlarıdır. Sivil toplum kuruluşları, halka etkili şekilde ulaşabilen kurumların başında gelmektedir. Gönüllülüğe ve liderliğe dayalı olarak işleyen ve artık çok farklı alanlarda uzmanlaşmışları bulunan sivil toplum kuruluşları, iletişimde oldukları ailelere ve bireylere AEP ile daha sistematik bir eğitim programı sunmuş olacaktır.
 • Kültür Merkezleri: Kamu ve yerel yönetimlere ait çok sayıda kültür merkezi özellikle geniş katılımlı toplantılar için ana platform olacaktır.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları: Bütün kamu kurumları çalışanlarına yönelik olarak iş çıkışları veya hafta sonlarında AEP uygulaması yapabilecektir.
 • Okulöncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim Düzeyinde Eğitim Veren Kurumlar: Örgün eğitim kurumları vatandaşlarımızın en sık iletişim kurduğu, bu sebeple AEP uygulamaları açısından stratejik öneme sahip kuruluşların başında gelmektedir. Kamu ya da özel örgün eğitim kurumları personel, ekipman ve donanım açısından AEP’nin uygulamalarını en kolay yürütecek kurumlardır. Bu kurumlarda yalnızca öğrenci velileri değil bölge sakinlerine de ulaşmak mümkün olabilecektir.
 • Yaygın Eğitim Kurumları: Halk eğitim merkezleri başta olmak üzere, yerel yönetimler tarafından yürütülen meslek eğitim merkezlerinde eğitimlere katılanlara ya da diğer mahalle sakinlerine ulaşılabilir. Bu kurumlar özellikle yetişkinlerin gönüllülük ilkesinin daha belirgin olduğu mekânlar olması sebebiyle çok sayıda yetişkine ulaşma potansiyeline sahiptir.
 • Yükseköğretim Kurumları: Özellikle çalışma yaşamına katılma ve aile kurma sürecinin hemen öncesinde bulunan üniversite öğrencilerine AEP uygulaması sunulabilir.
 • Dinî Kurumlar: Başta camiler ve Kur’an kursları olmak üzere ilgili bölgede yaşayan ailelerin inanç ve ibadetlerini öğrenip yaşadıkları bu mekânlarda da AEP modülleri sunulabilir.
 • Sağlık Kuruluşları: Başta halka en yakın sağlık birimleri olan sağlık ocakları olmak üzere poliklinik, hastane, dispanser gibi her türde kamu ve özel sağlık kuruluşunda özellikle sağlık modülleri uygulanabilir. Bunların yanı sıra yerel yönetimlere bağlı sağlık merkezleri de yine AEP uygulamaları için kolay erişilebilir platformlardan biridir.
 • Alışveriş Merkezleri: Özellikle büyük şehirlerde vatandaşlarımızın akşamları ve hafta sonları en çok vakit geçirdiği mekânlar olarak alışveriş merkezleri, AEP açısından önemli platformlar arasında yer alabilir.
 • Özel İşletmeler: Büyük ölçekli işletmeler AEP’nin uygulanabileceği kurumlar arasında yer alabilecektir. Personelin yanı sıra bu kuruluşlar sosyal sorumluluk kapsamında AEP’nin uygulamasını yaygınlaştırmada da destek sağlayabilir.
 • Özel Kurslar: Ülkemizde sayısı oldukça fazla olan sürücü kursları, yabancı dil ve bilgisayar eğitimi veren merkezler de AEP uygulamalarında işbirliği yapılabilecek kurumlar arasında yer alabilecektir.
 • Psikolojik Danışma ve Terapi Merkezleri: Rehberlik Araştırma Merkezleri, SHÇEK’e bağlı danışma merkezleri, yerel yönetimler ve özel işletmelere bağlı danışma merkezleri de özellikle eğitim iletişim alanına ait modüllerin uygulanmasında başlıca platformlar arasında yer alacaktır.
 • Yerel Yönetimlere Ait Merkezler: Semt Konakları, Bilgi Evi vb. çok sayıda farklı isimle mahalle sakinlerinin bir araya geldiği platformlardan biri olarak yerel yönetimlerin kontrolündeki bu merkezler, ailelerin kendilerini rahat hissettikleri ve kolay ulaşabildikleri ortamlar arasında yer almaktadır. Bu mekânlarda sıcak ve uygun bir eğitim atmosferi oluşturmak mümkün olabilir.
 • Meslek Odaları, Birlik, Sendika, Kooperatif vb. Kuruluşlar: Doğrudan kamu yararına çalışan STK’ların yanı sıra üyelerinin menfaatini ön planda tutan bu kuruluşlar da AEP’nin aile üyelerine ulaşmasında önemli platformlardan biri olacaktır.
Formatörler

AEP eğitimleri, kurumların yanı sıra ATHGM tarafından sunulan “formatör eğitimi”ne katılmış ve sertifika almaya hak kazanmış kişilerce de uygulanabilir.

AEP Formatör Eğitim Programı (FEP), formatörlüğün gerektirdiği Aile Eğitim Programı’nı (AEP) tanıma, AEP yönetimi ve AEP eğiticiliği alanlarında yetkinlik kazanma alanlarında gönüllü katılımcılara sunulur. Dolayısıyla bu programa katılanlar ailelerle ve yetişkinlerle eğitim yapmak konusunda gerekli yeterlilikleri, AEP’in farklı illerde uygulanmasına rehberlik etmelerini sağlayacak nitelikleri ve AEP eğitici eğitimlerini düzenleyecek donanımı kazanırlar.

Kaynak: AEP

Yorum Yapın, Soru Sorun

yorum

CEVAP VER

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.